Nguồn nhân lực - Sơ đồ tổ chức

Với Phú Long Real nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng nhất, quyết định sức mạnh của doanh nghiệp, tài sản quý giá của công ty. Nhận thức được vai trò đó, Công ty TNHH  Phú Long Real luôn tích hợp chiến lược phát triển nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh công ty, do vậy Công ty luôn có những chính sách đãi ngộ trong việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC